Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/144/2019

(FO) Barhoumi Riadh (02.08.1981)

Veternicová 3158, 84105 Bratislava-Karlova Ves

Dátum zverejneniaTitulPopis
18.9.2019 0:00:00Oznam o zrušení konkurzuSprávca konkurznej podstaty dlžníka Riadh Barhoumi, nar. 02.08.1981 , bytom Veternicová 3158/18, 841 05 Bratislava, Slovenská republika, oznamuje podľa § 167v ods.1 zákona 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, zrušenie konkurzu na dlžníka z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. V Bratislave, dňa 18.09.2019