Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 60OdK/233/2022

(FO) Kohúciková Eliška (11.02.1959)

Andreja Žarnova 7163/11B , 91702 Trnava

Dátum zverejneniaTitulPopis
24.10.2023 0:00:00Zverejnenie oznámenia o práve vykúpiť majetok z konkurznej podstatySprávca upovedomuje oprávnené osoby v zmysle ustanovenia § 167r ods. 4 ZKR (tj. príbuzný dlžníka v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza) o práve vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, a to majetok zapísaný v súpise majetku všeobecnej podstaty pod č. súpisovej zložky 4 - 10, 13 - 23, 1 - 3, 11 a 12. Predmetný majetok môže byť vykúpený iba so súhlasom dlžníka za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, a to v prípade, ak takúto cenu uhradí správcovi do 10 dní odo dňa skončenia ponukového konania. Ponukové konanie skončilo dňa 17.10.2023 a posledný deň na úhradu ceny oprávnenou osobou je 27.10.2023. Kontakt na správcu: tel. č. 0901 711 730; e-mail: tekely@konfrero.com
19.12.2022 14:39:29Ukončenie prieskumu pohľadávokSprávca ukončil prieskum pohľadávok
15.11.2022 13:03:06Ukončenie prihlasovania pohľadávokSprávca ukončil prihlasovanie pohľadávok