Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/356/2022

(FO) Šulák Ivan (09.04.1967)

Hlohovec , 92001 Hlohovec

Dátum zverejneniaTitulPopis
17.5.2024 17:36:08Splnenie rozvrhu výťažku
30.11.2023 0:00:00Ukončenie kola ponukového konania - č. s. z. majetku všobecnej podstaty 2Správca týmto informuje, že dňa 27.11.2023 skončilo II. kolo ponukového konania na predaj majetku zapísaného v súpise majetku všeobecnej podstaty pod č. súpisovej zložky 2. II. kolo ponukového konania bolo úspešné.
12.10.2023 0:00:00Oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok na základe prihlášky doručenej po základnej prihlasovacej lehote - § 32 ods. 3 písm. b) ZKRNa základe prihlášky spoločnosti Wüstenrot poisťovňa, a.s., so sídlom Bratislava, Digital Park I, Einsteinova 21, PSČ 851 01, IČO: 31 383 408, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 757/B, ktorá bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, zverejňuje správca oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok dňa 09.10.2023.
28.6.2023 17:57:10Ukončenie prieskumu pohľadávokSprávca ukončil prieskum pohľadávok
6.3.2023 10:06:51Ukončenie prihlasovania pohľadávokSprávca ukončil prihlasovanie pohľadávok