(PO) Leonid, s. r. o., IČO 53443080

Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dátum zverejneniaTitulPopis
11.4.2024 0:00:00Oznámenie k odporovaniu pohľadávokPodľa § 106g zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako "ZKR"), správca úpadcu oznamuje, že právo odporovať právnemu úkonu dlžníka, na ktorého majetok bol vyhlásený malý konkurz, patrí iba veriteľovi. Veriteľ má právo odporovať právnemu úkonu aj vtedy, ak sú splnené predpoklady, za ktorých by bol v konkurze vyhlásenom podľa prvej hlavy inak oprávnený odporovať správca podľa piatej hlavy druhého oddielu. Podľa ods. 2 má veriteľ právo odporovať právnemu úkonu aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná, nevykonateľná alebo neprihlásená, alebo ak bol malý konkurz zrušený, alebo dlžník zanikol. Bližšie viď odporovateľné právne úkony (spôsob, náležitosti a lehoty) v § 57 a nasl. ZKR.
8.4.2024 0:00:00Oznámenie k popieraniu pohľadávokPodľa § 106h zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako "ZKR"), správca úpadcu oznamuje, že v zmysle § 167l ods. 5 ZKR prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Podľa § 32 ods. 3 pohľadávku možno poprieť a) do 30 dní, od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok (t. j. do 19.06.2024), b) do 30 dní, od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v registri úpadcov, ak ide o oneskorené prihlásenie pohľadávky. Podľa ods. 5 ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť (t. j. uviesť sumu, ktorú popiera, poradie, ktoré uznáva, rozsah popretia zabezpečovacieho), inak je popretie neúčinné. Podľa ods. 7 popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak a) bolo podané na predpísanom tlačive a b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania (č. pohľ. zo zoznamu = V.S.).