(PO) RealBV s.r.o., IČO 46077880

Obrancov mieru 3173, 96212 Detva

Spisová značka, typ konania:
2K/29/2017, Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Stav konania:
31.10.2017 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
15.06.2017 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
07.07.2017 - Začaté konkurzné konanie
31.10.2017 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, IČO 42499500, Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
15.11.2017 Streda
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
15.12.2017 Piatok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
27.12.2017 Streda
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
02.01.2018 Utorok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
15.01.2018 Pondelok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--