(PO) MACHINTEC Trade, s.r.o., IČO 36411523

Čsl. armády 3/10223, 03601 Martin

Spisová značka, typ konania:
1K/15/2017, Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Gabriela Bargelová
Správca:
Stav konania:
17.10.2017 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
25.08.2017 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
04.10.2017 - Začaté konkurzné konanie
17.10.2017 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 17.10.2017
do 20.02.2018
Navrhovatelia:
Daňový úrad Žilina, IČO , Janka Kráľa 2 , 01001 Žilina, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie