(PO) ARMALES, a.s., IČO 36475726

Duchnovičova 282/1, 06761 Stakčín

Spisová značka, typ konania:
1K/21/2017, Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Štefan Tomašovský
Správca:
od 08.07.2020
Stav konania:
30.12.2017 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
22.09.2017 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
10.10.2017 - Začaté konkurzné konanie
30.12.2017 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 12.05.2018
do 07.07.2020
od 30.12.2017
do 11.05.2018
Navrhovatelia:
ARMALES, a.s., IČO 36475726, Duchnovičova 282/1, 06761 Stakčín, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 252 529,97 € , majetok v hodnote 159 775,00 € a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 74 420,62 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie