(FO) Faťun Pavol (26.01.1979)

Moyzesova 2811, 05801 Poprad

Spisová značka, typ konania:
1K/51/2015, Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Štefan Tomašovský
Správca:
Stav konania:
18.08.2017 - Zrušený konkurz, splnenie konečného rozvrhu
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
09.06.2015 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
24.06.2015 - Začaté konkurzné konanie
15.09.2015 - Vyhlásený konkurz
18.08.2017 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Faťun Pavol, Moyzesova 2811, 05801 Poprad, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--