Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-37K/24/2017

(PO) LEAM s.r.o., IČO 36722219

Na Hriadkach 51, 841 07 Bratislava-Devínska Nová Ves

Spisová značka, typ konania:
B1-37K/24/2017, Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková
Stav konania:
03.05.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
16.10.2017 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
13.12.2017 - Začaté konkurzné konanie
03.05.2018 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 03.05.2018
do 12.10.2018
od 03.03.2018
do 02.05.2018
Navrhovatelia:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.,, IČO , Šoltésovej 2 , 81108 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
18.06.2018 Pondelok
Ukončenie základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
18.07.2018 Streda
Ukončenie lehoty na popieranie pohľadávok.
06.08.2018 Pondelok
Prvá schôdza veriteľov
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 16 410 901,89 € , majetok v hodnote 5 264 881,98 € a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 2 267,79 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--