(PO) Rapid life životná poisťovňa, a.s., IČO 31690904

Garbiarska 2, 04071 Košice

Spisová značka, typ konania:
31K/28/2017, Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Róbert Zsiga
Správca:
Stav konania:
30.01.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
27.11.2017 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
19.01.2018 - Začaté konkurzné konanie
30.01.2018 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 10.05.2018
do 27.05.2019
od 10.03.2018
do 09.05.2018
od 30.01.2018
do 09.03.2018
Navrhovatelia:
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie