(PO) Scholz Recycling s.r.o., IČO 35866187

Cintorínska 7, 811 08 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
37K/35/2017, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Vladimír Sklenka
Správca:
Stav konania:
24.04.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
22.12.2017 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
27.01.2018 - Začaté konkurzné konanie
24.04.2018 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 08.02.2018
do 23.04.2018
Navrhovatelia:
Lehoty:
08.05.2018 Utorok
1. správa správcu o zisťovaní majetku úpadcu
28.05.2018 Pondelok
2. správa správcu o stave a zisťovaní majetku úpadcu
07.06.2018 Štvrtok
Koniec základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok veriteľov
12.06.2018 Utorok
3. správa správcu o stave zisťovaní majetku úpadcu
18.06.2018 Pondelok
Koniec lehoty na zvolanie schôdze veriteľov správcom
Zobraziť viac
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 2 494 101,01 € , majetok v hodnote 697 746,92 € a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--