(PO) SLEEK FINANCE s. r. o., IČO 35972491

Jesenského 25, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

Spisová značka, typ konania:
26K/4/2018, Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Róbert Zsiga
Stav konania:
11.08.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
19.02.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
13.04.2018 - Začaté konkurzné konanie
11.08.2018 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 11.08.2018
do 28.11.2018
od 30.05.2018
do 10.08.2018
Navrhovatelia:
Správca - SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s. () , Dunajská 3 , 04001 Košice, Slovensko
Lehoty:
26.08.2018 Nedeľa
Podrobná písomná správa o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch
15.09.2018 Sobota
Podrobná písomná správa o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch
25.09.2018 Utorok
Koniec lehoty na prihlasovanie pohľadávok v zmysle ustanovenia § 28 ods. 2 ZKR
30.09.2018 Nedeľa
Podrobná písomná správa o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch
05.10.2018 Piatok
Lehota na zvolanie 1. (prvej) schôdze veriteľov v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 ZKR
Zobraziť viac
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 32 267 515,40 € , majetok v hodnote 8 764 612,01 € a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 16 366,25 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie