(PO) ELEKTROKARBON a. s., IČO 31412432

Tovarnícka 412, 95522 Topoľčany

Spisová značka, typ konania:
27K/3/2018, Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Renáta Šišková
Správca:
Stav konania:
21.09.2021 - Zrušený konkurz, splnenie konečného rozvrhu
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
26.03.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
19.04.2018 - Začaté konkurzné konanie
27.04.2018 - Vyhlásený konkurz
21.09.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad Topoľčany, IČO , Krušovská 89 , 95501 Topoľčany, Slovensko
Lehoty:
26.07.2018 Štvrtok
Schôdza veriteľov
28.11.2018 Streda
koniec prvého kola verejného ponukového konania (podnik tvoriaci všeobecnú podstatu)
12.12.2018 Streda
Schôdza veriteľov
11.01.2019 Piatok
koniec druhého kola verejného ponukového konania (podnik tvoriaci všeobecnú podstatu)
12.02.2019 Utorok
koniec lehoty na predkladanie ponúk na Škodu Octavia
Zobraziť viac
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
2 426 303,00 €
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
10 300,00 €
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
3 roky a 180 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
3 roky a 148 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie