(PO) INTERMONT a.s., IČO 30840198

Kukučínova 20, 97401 Banská Bystrica

Spisová značka, typ konania:
2K/7/2018, Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Stav konania:
13.06.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
09.04.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
28.04.2018 - Začaté konkurzné konanie
29.06.2018 - Prerušené konkurzné konanie
13.06.2019 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
Navrhovatelia:
Advisors k.s., IČO 46570675, Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 65 237,78 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--