(PO) MAYTEX a.s., IČO 31561616

1. mája 1207, 03117 Liptovský Mikuláš

Spisová značka, typ konania:
55K/1/2004, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Miroslava Púchovská
Správca:
od 05.10.2016
Stav konania:
27.02.2004 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia, splnenie konečného rozvrhu
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
09.01.2004 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
27.02.2004 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
História správcov:
od 05.04.2016
do 04.10.2016
Navrhovatelia:
Colný úrad Žilina, IČO , Pri cintoríne 36 , 01008 Žilina 1, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--