(PO) ISTROS, a.s., IČO 00603830

Vajnorská 127, 83104 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
37K/60/2018, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lea Gubová
Správca:
Stav konania:
23.07.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
18.07.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
12.10.2018 - Začaté konkurzné konanie
23.07.2019 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 23.07.2019
do 05.03.2020
Navrhovatelia:
Slovenská konsolidačná, a.s., IČO 35776005, Cintorínska 21, 81499 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie