Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/170/2018

(FO) Hejčík Erik (15.05.1988)

Horný Hričov 157, 01342 Horný Hričov

Spisová značka, typ konania:
3OdK/170/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Jaroslav Macek
Správca:
Stav konania:
28.08.2019 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
19.07.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
10.08.2018 - Vyhlásený konkurz
28.08.2019 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Hejčík Erik, 157, 01342 Horný Hričov, Slovensko
Lehoty:
27.08.2018 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
24.09.2018 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
04.10.2018 Štvrtok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
09.10.2018 Utorok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
24.10.2018 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--