(PO) TD improve, s.r.o., IČO 46701109

Cesta k lesu 10288/22, 03601 Martin

Spisová značka, typ konania:
9K/4/2018, Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Antónia Ďuranová
Správca:
Stav konania:
14.05.2022 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
01.08.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
06.09.2018 - Začaté konkurzné konanie
18.09.2018 - Vyhlásený konkurz
14.05.2022 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
TD improve, s.r.o., IČO 46701109, Cesta k lesu 10288/22, 03601 Martin, Slovensko
Lehoty:
03.10.2018 Streda
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
02.11.2018 Piatok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
12.11.2018 Pondelok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
19.11.2018 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
03.12.2018 Pondelok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
165 929,68 €
Zabezpečené pohľadávky
37 775,00 €
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
3 roky a 287 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
3 roky a 239 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie