Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Reštrukturalizácia č. 5R/1/2018

(PO) INTERMONT a.s., IČO 30840198

Kukučínova 20, 97401 Banská Bystrica

Spisová značka, typ konania:
5R/1/2018, Reštrukturalizácia
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
--
Stav konania:
20.10.2018 - Skončená reštrukturalizácia
História stavov konania:
24.08.2018 - Podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie
13.09.2018 - Začaté reštrukturalizačné konanie
15.11.2018 - Povolená reštrukturalizácia
20.10.2018 - Skončená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
INTERMONT a.s., IČO 30840198, Kukučínova 20, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
--
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--