(PO) TRADEPETROL a.s., IČO 35750740

Hraničná 18, 82105 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
37K/74/2018, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková
Správca:
od 14.02.2019
Stav konania:
14.02.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
14.09.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
10.10.2018 - Začaté konkurzné konanie
14.02.2019 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 22.12.2018
do 13.02.2019
Navrhovatelia:
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 961 318,52 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie