Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/405/2018

(FO) Ivanová Vlasta (01.11.1967)

Hlavná 46 , 07206 Malčice

Spisová značka, typ konania:
26OdK/405/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Róbert Zsiga
Správca:
Stav konania:
05.04.2019 - Zrušený konkurz, splnenie rozvrhu výťažku
História stavov konania:
18.09.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
11.10.2018 - Vyhlásený konkurz
05.04.2019 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Ivanová Vlasta, Hlavná 46 , 07206 Malčice, Slovensko
Lehoty:
26.11.2018 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
10.12.2018 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
27.12.2018 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--