(FO) Bartko Daniel (08.08.1982)

Inovecká 1981, Senec

Spisová značka, typ konania:
8K/76/2018, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Katarína Bartalská
Správca:
Stav konania:
12.01.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
08.10.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
12.01.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bartko Daniel, Inovecká 1981, Senec, Slovensko
Lehoty:
28.01.2019 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
26.02.2019 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
08.03.2019 Piatok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
13.03.2019 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
28.03.2019 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--