(PO) Obchodno - poľnohospodárske družstvo vo Vydranoch, IČO 00191761

Vydrany , 93016 Vydrany

Spisová značka, typ konania:
3K/50/1996, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Boris Tóth
Správca:
--
Stav konania:
04.10.1996 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Posledný oznam v OV:
--
História stavov konania:
19.02.1996 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
04.10.1996 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Skačániová Eva, JUDr., Korzo Bélu Bartóka 789 , 92901 Dunajská Streda, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--