(PO) REHA, spol. s r.o., IČO 31607136

Cesta do Rudiny 2234, 02401 Kysucké Nové Mesto

Spisová značka, typ konania:
2K/11/2015, Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Gabriela Bargelová
Správca:
od 27.05.2017
Stav konania:
09.06.2016 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
03.08.2015 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
14.08.2015 - Začaté konkurzné konanie
09.06.2016 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 12.04.2016
do 27.05.2017
od 09.03.2016
do 11.04.2016
Navrhovatelia:
Turzo Zdenko, Belince , 95612 Presľany, Slovensko
Lehoty:
24.06.2016 Piatok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
25.07.2016 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
03.08.2016 Streda
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
08.08.2016 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
24.08.2016 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 992 755,58 € , žiadny majetok a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 21 186,39 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--