(PO) M 8 Slovakia, spol. s r. o., IČO 44768176

Tkáčska 2, 08001 Prešov

Spisová značka, typ konania:
37K/85/2018, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lea Gubová
Správca:
od 24.05.2019
Stav konania:
29.12.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
23.11.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
20.12.2018 - Začaté konkurzné konanie
29.12.2018 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 29.12.2018
do 23.05.2019
Navrhovatelia:
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 13 959 385,25 € , majetok v hodnote 9 906 391,54 € a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 11 947,69 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--