(FOP) Ing. Jaroslav Širo - PROMT, IČO 33378339

Ovčiarsko , 01004 Ovčiarsko

Spisová značka, typ konania:
2K/1/2012, Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Gabriela Bargelová
Správca:
od 22.08.2012
Stav konania:
22.08.2012 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
12.01.2012 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
18.02.2012 - Začaté konkurzné konanie
22.08.2012 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 19.05.2012
do 21.08.2012
Navrhovatelia:
Miho Michal, Mgr., Mariánske námestie 20 , 01001 Žilina, Slovensko
Lehoty:
06.09.2012 Štvrtok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
08.10.2012 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
16.10.2012 Utorok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
22.10.2012 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
07.11.2012 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 204 060,84 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--