(PO) SSIM-OC, a. s., IČO 36437921

Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina

Spisová značka, typ konania:
3K/35/2012, Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Jaroslav Macek
Stav konania:
09.03.2013 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
10.12.2012 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
31.01.2013 - Začaté konkurzné konanie
09.03.2013 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Prima banka Slovensko, a.s., IČO 31575951, Hodžova 11, 01011 Žilina, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--