Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/1/2019

(FO) Mátéová Zuzana (22.03.1962)

Kvetná 371/28 , 07651 Pribeník

Spisová značka, typ konania:
32OdK/1/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Slávka Garančovská
Správca:
Stav konania:
15.05.2019 - Zrušený konkurz, splnenie rozvrhu výťažku
História stavov konania:
02.01.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
19.01.2019 - Vyhlásený konkurz
15.05.2019 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Mátéová Zuzana, Kvetná 371/28 , 07651 Pribeník, Slovensko
Lehoty:
04.03.2019 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
19.03.2019 Utorok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
03.04.2019 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--