(PO) CERTIFIKOVANÁ INVESTIČNÁ A STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o., IČO 31615422

Dlhá 90, 01009 Žilina

Spisová značka, typ konania:
4K/2/2011, Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Jaroslav Macek
Správca:
Stav konania:
24.11.2011 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
18.01.2011 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
24.11.2011 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO 35724803, Pajštúnska 5, 85102 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--