Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/67/2019

(FO) Bučková Zuzana (02.08.1986)

Staré Hory 314 , 97602 Staré Hory

Spisová značka, typ konania:
5OdK/67/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
Stav konania:
25.08.2020 - Zrušený konkurz, splnenie rozvrhu výťažku
História stavov konania:
21.01.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
05.02.2019 - Vyhlásený konkurz
25.08.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Bučková Zuzana, Staré Hory 314 , 97602 Staré Hory, Slovensko
Lehoty:
20.02.2019 Streda
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
22.03.2019 Piatok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
01.04.2019 Pondelok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
08.04.2019 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
23.04.2019 Utorok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--