(FO) Bašternák Ladislav (07.09.1972)

Námestie slobody 7440, Bratislava-Staré Mesto

Spisová značka, typ konania:
8K/14/2019, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Ivona Hrčeková
Správca:
Stav konania:
21.05.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
15.03.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
21.05.2019 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 21.05.2019
do 04.09.2020
Navrhovatelia:
Bašternák Ladislav, Námestie slobody 7440, Bratislava-Staré Mesto, Slovensko
Lehoty:
08.07.2019 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
07.08.2019 Streda
lehota na popieranie pohľadávok
21.01.2020 Utorok
verejné ponukové konanie OV č. 6/2020 - koniec lehoty na predkladanie ponúk
Typ konania podľa územnej platnosti:
--