(FO) Bašternák Ladislav (07.09.1972)

Námestie slobody 7440, Bratislava-Staré Mesto

Spisová značka, typ konania:
8K/14/2019, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Katarína Bartalská
Správca:
Stav konania:
21.05.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
15.03.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
21.05.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, IČO 00166073, Župné nám. 13 , 81311 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovensko
Lehoty:
08.07.2019 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
07.08.2019 Streda
lehota na popieranie pohľadávok
21.01.2020 Utorok
verejné ponukové konanie OV č. 6/2020 - koniec lehoty na predkladanie ponúk
Typ konania podľa územnej platnosti:
--