(PO) RETIA, a.s., IČO 36651893

Cukrová 3, 81108 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
8K/16/2019, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Veronika Ileninová
Správca:
Stav konania:
27.09.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
25.03.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
16.04.2019 - Začaté konkurzné konanie
27.09.2019 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 26.06.2019
do 26.09.2019
Navrhovatelia:
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 3 686 267,42 € , majetok v hodnote 1 934 022,33 € a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--