Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/175/2019

(FO) Mikušová Milada (13.09.1955)

Odbojárska 304 , 01851 Nová Dubnica - Malý Kolačín

Spisová značka, typ konania:
38OdK/175/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
18.02.2021 - Zrušený konkurz, splnenie rozvrhu výťažku
História stavov konania:
25.03.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
17.04.2019 - Vyhlásený konkurz
18.02.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Mikušová Milada, Odbojárska 304 , 01851 Nová Dubnica - Malý Kolačín, Slovensko
Lehoty:
03.06.2019 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
17.06.2019 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
03.07.2019 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--