(PO) A-P Stav, s. r. o., IČO 36239801

Bratislavská 1741, 93101 Šamorín

Spisová značka, typ konania:
25K/15/2015, Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Eva Krošlák Cmerová
Stav konania:
28.10.2022 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
05.05.2015 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
29.05.2015 - Začaté konkurzné konanie
28.10.2015 - Vyhlásený konkurz
28.10.2022 - Zrušený konkurz
História správcov:
od 15.10.2015
do 21.01.2017
Navrhovatelia:
A-P Stav, s. r. o., IČO 36239801, Bratislavská 1741, 93101 Šamorín, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
--
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--