(PO) B.N.L., s.r.o., IČO 35834315

Winterova 62, 92101 Piešťany

Spisová značka, typ konania:
36K/5/2019, Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Martin Smolko
Správca:
Stav konania:
18.06.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
26.04.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
18.05.2019 - Začaté konkurzné konanie
18.06.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
B.N.L., s.r.o., IČO 35834315, Winterova 62, 92101 Piešťany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 2 556 413,18 € , majetok v hodnote 897 739,85 € a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie