(PO) B.N.L., s.r.o., IČO 35834315

Winterova 62, 92101 Piešťany

Spisová značka, typ konania:
36K/5/2019, Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Martin Smolko
Správca:
Stav konania:
18.06.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
26.04.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
18.05.2019 - Začaté konkurzné konanie
18.06.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
B.N.L., s.r.o., IČO 35834315, Winterova 62, 92101 Piešťany, Slovensko
Lehoty:
24.02.2020 Pondelok
vyhlásené 1. kolo verejného ponukového konania - OV č. 037/2020 zo dňa 24.02.2020
13.03.2020 Piatok
obhliadka nehnuteľností o 09:00 hod. v Považanoch
23.03.2020 Pondelok
obhliadka nehnuteľností o 13:30 hod. v Považanoch
26.03.2020 Štvrtok
posledný termín na zasielanie ponúk 1. kola verejného ponukového konania (do 15:00 hod.)
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 2 278 075,59 € , majetok v hodnote 1 800 216,86 € a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie