(PO) HanSpa Medica, spol. s r.o., IČO 44946911

Robotnícka 57/19, 90501 Senica

Spisová značka, typ konania:
23K/31/2015, Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Vincent Szabó
Stav konania:
23.11.2018 - Zrušený konkurz, inak
História stavov konania:
05.10.2015 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
27.10.2015 - Začaté konkurzné konanie
09.01.2016 - Vyhlásený konkurz
23.11.2018 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
HanSpa Medica, spol. s r.o., IČO 44946911, Robotnícka 57/19, 90501 Senica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
--
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--