Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/47/2019

(FO) Benyovics Róbert (10.12.1963)

Mužla 193, 94352 Mužla

Spisová značka, typ konania:
23OdK/47/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Coboriová
Správca:
Stav konania:
14.06.2023 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
26.04.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
25.05.2019 - Vyhlásený konkurz
14.06.2023 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Benyovics Róbert, 193, 94352 Mužla, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
4 112,75 €
Zabezpečené pohľadávky
4 647,14 €
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
4 roky a 50 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
4 roky a 21 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--