(FO) Nagy Zsolt (15.02.1975)

Povoda 277, Povoda

Spisová značka, typ konania:
37K/32/2019, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lea Gubová
Správca:
Stav konania:
26.07.2019 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
27.05.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
19.07.2019 - Začaté konkurzné konanie
26.07.2019 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 26.07.2019
do 21.11.2019
Navrhovatelia:
JUDr. Lenka Ivanová, IČO , Plynárenská 1 , 82109 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie