Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/280/2019

(FO) Ferenc Miloš (16.01.1979)

Kopaničná 36, 04415 Nižná Myšľa

Spisová značka, typ konania:
26OdK/280/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Róbert Zsiga
Správca:
Stav konania:
19.09.2019 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
30.05.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.06.2019 - Vyhlásený konkurz
19.09.2019 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Ferenc Miloš, Kopaničná 36, 04415 Nižná Myšľa, Slovensko
Lehoty:
01.07.2019 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
29.07.2019 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
08.08.2019 Štvrtok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
13.08.2019 Utorok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
28.08.2019 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie