(PO) MENA a.s., IČO 31687491

Bernolákova 10, 04011 Košice

Spisová značka, typ konania:
30K/9/2019, Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Pavel Varga
Stav konania:
06.11.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
11.06.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
02.07.2019 - Začaté konkurzné konanie
06.11.2019 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 21.08.2019
do 05.11.2019
Navrhovatelia:
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice, IČO , Železničná č. 1 , 04190 Košice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie