(PO) DESIGNDOR a.s., IČO 35813415

Masarykova 22, 08001 Prešov

Spisová značka, typ konania:
5K/8/2019, Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
17.07.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
14.06.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
05.07.2019 - Začaté konkurzné konanie
17.07.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
DESIGNDOR a.s., IČO 35813415, Masarykova 22, 08001 Prešov, Slovensko
Lehoty:
01.08.2019 Štvrtok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
02.09.2019 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
10.09.2019 Utorok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
16.09.2019 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
02.10.2019 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie