Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/101/2019

(FO) Mészároš Ladislav (12.12.1961)

Komárno , 94501 Komárno

Spisová značka, typ konania:
23OdK/101/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Coboriová
Správca:
Stav konania:
12.02.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
26.06.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
17.07.2019 - Vyhlásený konkurz
12.02.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Mészároš Ladislav, , 94501 Komárno, Slovensko
Lehoty:
02.09.2019 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
16.09.2019 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
02.10.2019 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie