Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Reštrukturalizácia č. 32R/3/2013

(PO) FENESTRA Sk, spol. s r.o., IČO 36521451

Priemyselná 17, 95301 Zlaté Moravce

Spisová značka, typ konania:
32R/3/2013, Reštrukturalizácia
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Ľubica Farkašová
Správca:
--
Stav konania:
08.02.2014 - Skončená reštrukturalizácia
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
30.04.2013 - Podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie
23.05.2013 - Začaté reštrukturalizačné konanie
29.06.2013 - Povolená reštrukturalizácia
08.02.2014 - Skončená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
FENESTRA Sk, spol. s r.o., IČO 36521451, Priemyselná 17, 95301 Zlaté Moravce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
--
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--