(PO) TRX Group s. r. o., IČO 52314278

J.C. Hronského 1634/10, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Spisová značka, typ konania:
37K/47/2019, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lea Gubová
Stav konania:
24.09.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
22.07.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
09.08.2019 - Začaté konkurzné konanie
24.09.2019 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 24.09.2019
do 28.07.2020
Navrhovatelia:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., IČO , Námestie SNP 14 , 81106 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
18.10.2019 Piatok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
10.11.2019 Nedeľa
Koniec základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok
25.11.2019 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu majetku podstát
10.12.2019 Utorok
Koniec lehoty na popieranie pohľadávok
22.12.2019 Nedeľa
Termín poslednej správy
Zobraziť viac
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 985 600,00 € , majetok v hodnote 891 500,00 € a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie