(PO) SID Košice, spol. s r.o., IČO 36217344

Južná trieda 48, 04001 Košice

Spisová značka, typ konania:
26K/20/2019, Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Róbert Zsiga
Správca:
Stav konania:
04.02.2020 - Zastavené konkurzné konanie, späťvzatie
História stavov konania:
23.07.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
11.10.2019 - Začaté konkurzné konanie
04.02.2020 - Zastavené konkurzné konanie
Navrhovatelia:
Štiaková Mária, Kurská 2 , 04022 Košice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie