Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/769/2019

(FO) Ďurian Ladislav (22.03.1965)

Plánočkova 285, 96237 Kováčová

Spisová značka, typ konania:
5OdK/769/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
Stav konania:
08.05.2020 - Zrušený konkurz, splnenie rozvrhu výťažku
História stavov konania:
22.07.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
23.08.2019 - Vyhlásený konkurz
08.05.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Ďurian Ladislav, Plánočkova 285, 96237 Kováčová, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--