Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/153/2019

(FO) Császár Ladislav (17.03.1976)

Slovenská 1362, 94110 Tvrdošovce

Spisová značka, typ konania:
29OdK/153/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Pavol Varečka
Správca:
Stav konania:
07.04.2020 - Zrušený konkurz, splnenie rozvrhu výťažku
História stavov konania:
01.08.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
22.08.2019 - Vyhlásený konkurz
07.04.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Császár Ladislav, Slovenská 1362, 94110 Tvrdošovce, Slovensko
Lehoty:
07.10.2019 Pondelok
koniec základnej prihlasovacej lehoty
12.11.2019 Utorok
skončenie 1. kola ponukového konania
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie