(PO) Slovtip, spol. s r.o., IČO 36400327

Klemensova 3291/31, 01001 Žilina

Spisová značka, typ konania:
9K/7/2019, Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Jaroslav Macek
Správca:
od 08.11.2019
Stav konania:
08.11.2019 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
06.08.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
31.08.2019 - Začaté konkurzné konanie
08.11.2019 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 12.09.2019
do 07.11.2019
Navrhovatelia:
Slovtip, spol. s r.o., IČO 36400327, Klemensova 3291/31, 01001 Žilina, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie