(PO) AGRO Porúbka s.r.o., IČO 36574058

Brezová 1562/31, 07101 Michalovce

Spisová značka, typ konania:
26K/24/2019, Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Róbert Zsiga
Správca:
Stav konania:
19.12.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
16.08.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
05.10.2019 - Začaté konkurzné konanie
19.12.2019 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 19.12.2019
do 18.09.2020
od 18.10.2019
do 18.12.2019
Navrhovatelia:
Správca - Baulovičová Bodová Viera , JUDr., IČO , Kupeckého 4 , 04001 Košice, Slovensko
Lehoty:
03.02.2020 Pondelok
Posledný deň základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok do konkurzu podľa § 28 ods. 2 ZKR (do 45 dní od vyhlásenia konkurzu)
04.03.2020 Streda
Posledný deň lehoty na popieranie pohľadávok prihlásených do konkurzu v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok podľa § 32 ods. 3 písm. a) ZKR (do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok)
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 492 002,50 € , majetok v hodnote 15 808,93 € a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie