Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/854/2019

(FO) Janovcová Beata (02.05.1971)

Starohorská 66 , 97411 Banská Bystrica

Spisová značka, typ konania:
4OdK/854/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Správca:
Stav konania:
03.12.2020 - Zrušený konkurz, splnenie rozvrhu výťažku
História stavov konania:
19.08.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.09.2019 - Vyhlásený konkurz
03.12.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Janovcová Beata, Starohorská 66 , 97411 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
28.10.2019 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
11.11.2019 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
27.11.2019 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--